7up - Sjuhäradsbygden flyger     (2002-2004)

Ett initiativ som syftade till att ge sjuhäradsbygden ett tillskott av attraktiva verksamheter för att öka ungdomars intresse för bygden, skapa småskalig sysselsättning, utvidga turismen samt medverka till positiva effekter för naturbruk och skogshushållning. Så här såg programmet ut:

Projektinnehåll

 • Flygutbildning - Naturbruksgymnasiet
 • Områdesplanering - Utflyktsmål i Sjuhärad
 • Kommunal UL-flygplats i Svenljunga
 • Näringsverksamhet - flygföretagare
 • Flygverksamhet - flygsport

  Flygutbildning
  Borås Ultralätt Flygklubb har utvecklats till den ledande UL-flygklubben i västsverige. Klubben föreslås utgöra basen för projektet och vara den organisation som leder och initierar de olika projektdelarna. För ändamålet behövs ett årligt stöd för samordning och projektledning, samt ett bidrag att läggas som subvention för utbildning av unga UL-piloter i samverkan med Naturbruksgymnasiet i Svenljunga.

  Områdesplanering
  I samverkan med byalag och andra intressenter kan flygklubben medverka till en kartläggning av, och planering för ett antal landningsplatser att ingå i sjuhäradsbygdens turistutbud. Gärna i anslutning till andra attraktioner, och i samarbete med markägare eller andra som kan tänkas bli engagerade i drift och underhåll. Klubben tar fram områdesplaner och kalkyler.

  Kommunal UL-flygplats
  Medlemmar i Borås Ultralätt Flygklubb har sedan tidigare påbörjat ett försöksprojekt på Bergsäters industriområde i Svenljunga. Målsättningen är att som ett delprojekt ta fram och visa på möjligheterna att anlägga och etablera normer för en kommunal landningsbana. I anslutning till verksamheten kan en rad flyganknutna verksamheter uppstå.

  Näringsverksamhet
  En viktig målsättning är att projektet skall generera arbetstillfällen genom småföretag som kommer att behövas för underhåll av mark och materiel vid olika landningsplatser samt stöd till befintliga och nya företag som svarar för försörjning av flygmateriel, service och underhåll. För ändamålet behövs etableringsstöd i form av subventioner för mark och anläggningar.

  Samhällsnytta
  Privartflyget har alltid varit till hjälp vid olika nödsituationer och nyttan med små ultralätta plan kan komma att få en större betydelse i framtiden när t.ex ansvaret för brandflyget läggs på kommunal nivå. Även när man flyger för nöjes skull kan situationer ge upphov till viktiga instatser. Exempel

  Flygsport
  UL-flyget ingår som en del av verksamheten i Svenska Flygsportförbundet som är en etablerad gren inom idrottsrörelsen. Tävlingar i skicklighet och precision är viktiga inslag som bidrar till att höja säkerheten och medverkar till ett meningsfullt flygande. Ett nytt område skulle kunna etableras i sjuhäradsbygden i form av orienteringstävlingar till olika utflyktsmål.


  Projektet startade den 1/10 2002 och avslutades 31/12 2004     Slutrapport

  Övriga projekt:

  En studie om småflygets framtid i Sjuhäradsbygden samt Mekarbyn samt Mekarbyn