7up Sjuhäradsbygden flyger


Här finns den samlade rapporteringen av projektet

2002-12-18
Vi har mottagit beslutet som gäller projekttiden f.o.m 2002-10-01 till 2004-12-31 och projektbeskrivningen har följande lydelse.

Sammanfattande projektbeskrivning
Projektet går ut på att skapa attraktionskraft för landsbygden, bereda underlag för nyföretagande, väcka intresse för ultralätt flyg hos en ny generation samt medverka till miljömedveten användning av flyg för natur och kulturbetonad landsbygdsturism. Föreningens medlemmar skall arbeta med kartläggning av utflyktsmål lämpliga för ultralätt flyg. Ett inventeringsmaterial skall tas fram, i form av kartor, beskrivningar, flygbilder mm med en förteckning över intresserade markägare som vill etablera landningsstråk för turist och utflyktsändamål. Uppgifter och marknadsföring skall ske genom en webbplats som utformas för ändamålet.
(den som du nu besöker)

Syfte
Avsikten med projektet är att bereda mark för en utveckling av det ultralätta flyget i hela Sjuhäradsbygden och ta vara på den unika belägenheten att området ligger helt fritt från reglerade luftrum samt att visa på de bestämmelsemässigt enkla förhållanden som verksamheten kan grundas och utvecklas på.

Mål
Att genom framtagning av en prototyp för en ultralättflygplats i Svenljunga skapa en norm för markanvändning och miljömål som kan vara till nytta såväl för projektets fortsättning som för en tillämpning av allmänt intresse. Att etablera ett antal utflyktsmål i området som kan utvecklas vidare. Att skapa underlag för en flygutbildning som bör finnas tillgänglig genom Naturbruksgymnasiet i Svenljunga. Att stärka intresset för företagsetablering med anknytning till flyget.

Målgrupp
Alla som vill upptäcka ultralättflygets möjligheter inom turism och arbetsliv.

Beslutsmotivering
Projektet är nytänkande och innovativt och stämmer väl med nya möjligheter för landsbygdsturism. På sikt kan nya arbetstillfällen och omsättningsökningar uppstå i området och nya nätverk etableras både inom Leader+ Sjuhärad och utanför området. LAG-gruppen ger sitt bifall till projektet.

Budget
Total budget för hela projektet 290 000 varav bidrag utgår med 189 000 kr.


Rapport: 2003
Sammanfattning av första verksamhetsåret.

Projektarbetet har hittills gått enl. planerna och vi har i princip nått de mål vi satt upp. En väsentlig del är hangarbygget som i stora drag är klart och vi räknar med att färdigställa detaljerna tills flygsäsongen börjar, någon gång i mars/april. Efter ganska lång tid fick vi klart med arrendet av marken och det kan konstateras att det gäller för projekttiden och därefter med relativt kort uppsägningstid. Kommunen vill hålla möjligheterna öppna för annan verksamhet än flyg, vilket gör att vår ambition har tonats ner när det gäller att skapa en s.k kommunal ultralättflygplats i Svenljunga. Vår målsättning är ändå att utforma och beskriva anläggningen som en mall för liknande flygplatser, kanske på andra håll i Sjuhärad.

Kartläggningen av utflyktsmål har påbörjats och kan följas under samma rubrik på webbsidan. Vi har fått en hygglig bild av vilka områden i Sjuhärad som lämpar sig för flygande besök och vi har gjort en del 'strandhugg' och börjat bygga upp kontakter med markägare. Vi räknar med att hinna lägga mer tid på utflyktsmålen under kommande säsong.

Arbetet med att skapa en flygutbildning i samarbete med Naturbruksgymnasiet har inte kommit så långt. Dels därför att gymnasiet har fullt upp med den egna verksamheten, men också beroende på bristen på utbildningsresurser. Tillgängliga flyglärare är fullt upptagna med den ordinarie utbildningen på Borås Ultralätt Flygklubb. Tillströmningen av elever i Borås har slagit alla rekord vilket ger ett stort tillskott av flygare och många hör hemma i Sjuhäradsbygden. Man kan anta att vår medverkan vid flygdagarna i Borås i slutet av augusti, och vår webbinformation har hjälpt till att sprida flygintresset.

Vi har under året haft ett hyggligt antal flygande besök som vi inte alltid hunnit med att redovisa på webbsidorna. Annars är webbplatsen väl etablerad och dateras upp efterhand som projektet fortskrider och, som det är meningen skall vara vår huvudsakliga dokumentation av projektet. Service och underhåll av flygplan som görs av Ingvar Carlsson har ökat och kontakterna med andra klubbar och flygorganisationer är intensiv. Vi ingår i nätverket för det nya folkflyget vilket också kan innebära en del nya projektidéer - The Seven Ups


Rapport: 2004
Sammanfattning av projektet.


Det fortsatta projektarbetet under 2004 har fungerat mycket bra och vi har lagt en grund för föreningens fortsatta verksamhet. Svenljunga Flygplatsförening som i sig är ett resultat av projektet har vuxit från en handfull entusiaster till att omfatta ett tjugotal medlemmar. Vi har också en intresselista på ungefär lika många som kan tänka sig att delta i framtida projekt som t.ex att bygga ett flygplan. Vi är nu väl etablerade och finns med i kommunens förteckning över turist- och fritidsaktiviteter med information både lokalt och i Västra Götalandsregionen.

Arbetet med själva flygplatsen har fortgått och hangarbyggnaden är nu klar och har tagits i bruk. Hangaren har även utrustats med en avdelning för klubbverksamhet och har fungerat som samlingslokal vid flera tillfällen. Själva fältet är preparerat men har inte kunnat göras i ordning på grund av den regniga hösten, men föreningen har goda förutsättningar att färdigställa marken under 2005. Kommunen har också visat nytt intresse för en etablering av verksamheten på området. Förhoppningen om att skapa en prototyp för kommunala ul-flygplatser har vuxit och detaljplanen för området kommer nu att ses över.

Arbetet med att skapa utflyktsmål har vidgats. Från början var tanken att hitta landningsbara fält hos markägare med lämpliga ytor och med intresse för besök. En viss begränsning har visat sig eftersom naturlandskapet inte erbjuder speciellt många platser. De som har tagits med i referatet på webbsidan fungerar och arbetet med kontakter kommer att fortgå. För att ge en komplett bild av 'sjuhäradsflyget' har vi tagit med befintliga flygplatser som Varberg, Öresten, Borås och Timmele och vi har stärkt samarbetet kring flyget som turistmål.

När det gäller flygutbildning har vi kunnat konstatera ett starkt ökat intresse. På grund av regelverket och tillgång på utbildningsmaterial och lärare har vi styrt efterfrågan till Borås Ultralätt Flygklubb som vuxit kraftigt under projektperioden. Flygplatsen i Svenljunga används nu regelbundet i undervisningen för att träna landning på korta stråk. Vi har fått tre nya certifikatinnehavare i Svenljunga Flygplatsförening och har nu 12 medlemmar som flyger. För det fortsatta arbetet siktar vi på att få fram ett eget klubbflygplan för både uthyrning och skolning.

Genom nätverkande både inom och utom Leader+ har vi gjort Svenljunga till en plattform för det ultralätta flyget. Vi har representanter för två flygplanstillverkare i området och håller på att bygga upp en service och underhållsverksamhet i anslutning till flygplatsen. Föreningen utgör den sammanhållande länken för ul-flyget i Sjuhäradsbygden och har även etablerat samarbete med Siljansnäs och Halmstad när det gäller flygplansbygen. Vi har även fungerat som en aktiv part i parallella projekt inom Leader+ inte minst Växa Tillsammans som vi delat uppgifter med. Både den nya Luftfartsmyndigheten och KSAK är väl medvetna om flygplatsföreningen som aktiv part i utvecklingsfrågor och ärenden som berör regler och bestämmelser för det nya folkflyget.

Avslutningsvis kan vi konstatera att stödet från Leader+ varit till stor nytta och den egentliga orsaken till att vi kunnat etablera en såpass omfattande verksamhet som nu råder. Även om de speciella indikatorer som ställts upp inte bokstavligen kan prickas in är det vår uppfattning att de medel som ställts till förfogande har förvaltats väl och framför allt lagt en grund för en verksamhet som ser ut att kunna växa av egen kraft. Vi tror också att resultatet även kommer att sätt spår genom nya projekt kring flygplatsen. Det är vår avsikt att i nätverk med andra intressenter vara med och bygga vidare på de idéer som vuxit fram under projektperioden.

Projektet gav även upphov till följdprojekt i form av s.k. Leader Checkar
En studie om småflygets framtid i Sjuhäradsbygden samt Mekarbyn

Svenljunga 2005.01.07

Igor Cronsioe
Projektledare